Általános szerződési feltételek

1. A szolgáltató adatai:

  • Cégnév: Krokko-H Bt.
  • Székhely: 8314. Vonyarcvashegy Berzsenyi Dániel utca 36.
  • Cégjegyzékszám: 20-06-035524
  • Adószám: 20309459-1-20

2. Általános szabályok:

(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által 8314. Vonyarcvashegy Berzsenyi Dániel utca 36. szám alatt üzemeltetett Cyrano Panzió és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

3. A szerződő fél:

(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

(b) A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

(a) A vendég írásban - E-mailben - küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik.

(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés - foglalás - szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés - foglalás - írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

(c) A foglalás véglegesítése a meghatározott foglaló átutalása esetén lép érvénybe, ami nem visszatérítendő.

(d) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

(e) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

(f) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltatónak megfelelő szabad kapacitása van.

(g) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

5. A lemondási feltételek:

(a) A vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a szálláshely ehhez hozzájárul.

(b) A befizetett foglaló lemondás esetén nem téríthető vissza!

(c) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei - így például akciós ajánlatai - foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

6. A szolgáltató által alkalmazott árak:

(a) A szálláshely árai a szolgáltató honlapján (www.cyranopnazio.hu) megtalálható.

(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.

(c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának - így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó - jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

(d) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

(e) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szálláshely árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.cyranopanzio.hu weboldalon is közzéteszi.

(f) Szálláshely közvetítő (szállás.hu, booking.com) való együttműködés és vendégközvetítés esetében, szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.

7. Kedvezmények:

A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértékét az aktuális szezonban a szálláshely honlapján tünteti fel.

8. A fizetés módja és annak garanciája:

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson (email).

A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A szállás árának 40%-át a foglalást követő 3-4 munkanapon belül átutalja bankszámlánkra, vagy átutalással bankszámlára is kifizetheti. vagy a SZÉP kártyájáról az összeget számunkra jóvá íratja, a bizonylatot róla email-ben átküldi!

(c) A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben (EURO, CHF, DOLLAR) jogosult és köteles kiegyenlíteni. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza árfolyam alapján történik.

(d) A szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket - így pl.: cafeteria eszközöket - is elfogad (SZÉP Kártya: OTP / MKB / K&H). A booking.com-on történő foglalás esetén kizárólag készpénzes és átutalásos fiztési módot fogadunk el!

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el - check in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig - check out - köteles elhagyni.

(b) Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon a 9.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt előzetes egyeztetés ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.

(c) A szolgáltató vendégei számára nem teszi lehetővé háziállat fogadását!

(d) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,

b) a vendég a szálláshely házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,

c) a vendég nem tartja be a szálláshely biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

d) a vendég a szálláshely alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,

e) a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe a szállás szolgáltatásait.

f) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

(e) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

(f) A vendég a szálláshely összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

(g) A gyermek, vagy fiatalkorú vendég egészségi állapota, vagy bármilyen egyéb okból nem hagyható szülői felügyelet nélkül.

10. A szolgáltatások biztosítása:

a szálláshely köteles biztosítani a megrendelt szálláshelyet és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást a visszaigazolt áron és időpontban.

11. Egyéb szolgálatatások

Medence használata:

A medencét, a Vendég saját felelősségére, gyermekek csak szülői felügyelet mellett, a szabályok betartásával használhatják. A medencét éjszaka (21:00 - 7:00) nem lehet igénybe venni semmilyen célból! A medencénél történt balesetekért a szálláshely semmilyen felelőséget nem vállal!

12. A vendég jogai:

a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

13. A vendég kötelezettségei:

(a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

(b) a vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szállodájában.

(c) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

14. A vendég kártérítési felelőssége:

(a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.

(b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

15. A szolgáltató jogai:

(a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szálláshelyre magával vitt.

(b) vagyon és balesetvédelmi okokból a szálláshely egész területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szálláshely történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 7 munkanapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.

16. A szolgáltató kötelezettségei:

a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

17. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

(a) a szolgáltató nem vállal felelősséget minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szálláshelyen belül, a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért.

(b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során.

18. A vendég betegsége, halála:

(a) abban az esetben, ha a vendég a szállás, szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles a orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálloda elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.

(b) a vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.

19. Háziállatok:

a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyre nem vihető be háziállat.

20. Titoktartás:

a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta - a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

21. Vis maior:

(a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

(a) a szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény - Ptk. - rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(b) a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Keszthelyi Városi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Zala Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

A további használathoz a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás